Фонд 250 / Опис 4

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
• • • Опис № 4 справ постійного зберігання за 1916, 1918, 1919 роки

1919 рік
Справи на осіб, які були арештовані Миколаївською надзвичайною комісією за підозрою в скоєнні службових злочинів, спекуляції, саботажі
1 Абрамович Іцко Міхелевич (Абрамович Ицко Михелевич)
2 Аврутен Абрам Соломонович (Аврутен Абрам Соломонович)
3 Аграновський Меєр Шльомович (Аграновский Меер Шлемович)
4 Аграновський Хаїм Шлемович (Аграновский Хаим Шлемович)
5 Альтман Ізраїль (Альтман Израиль)
6 Андреєв Іван Іванович (Андреев Иван Иванович)
7 Бабич Іван (Бабич Иван)
8 Бадєєв Микола (БадеевНиколай)
9 Бальбуз Іван Петрович (Бальбуз Иван Петрович)
10 Барашников Петро Васильович (Барашников Петр Васильевич)
11 Барінбой Самійло (Баринбой Самуил)
12 Баришевський Олександр Прокопович (Баришевский Александр Прокофьевич)
12а Баранка Адрахман (Баранка Адрахман)
13 Барський Герш (БарскийГерш)
14 Безпалько Кулина Микитівна (Безпалько Акулина Никитовна)
15 Бєлич Мойсей Йосифович (Белич Моисей Иосифович)
16 Бєлич Фаня Борисівна (Белич Фаня Борисовна)
17 Бєлий Матвій Микитович (Белый Матвей Никитович)
18 Бєлоусов Микола Павлович (Белоусов Николай Павлович)
19 Бецький Ігнат Михайлович (Бецкий Игнат Михайлович)
20 Бецький Ігнат Михайлович (Бецкий Игнат Михайлович)
21 Бецький Михайло Михайлович (Бецкий Михаил Михайлович)
22 Біб Василь Миколайович (Биб Василий Николаевич)
23 Блях Володимир Аврамович (Блях Владимир Аврамович)
24 Богданова Олена (Богданова Елена)
25 Богданова Марія (Богданова Мария)
26 Богуславський Йосиф (Богуславский Иосиф)
27 Бондаренко Юхим Корнійович (Бондаренко Ефим Корнеевич)
28 Боярченко Мефодій Корнійович (Боярченко Мефодий Корнеевич)
29 Боярченко Меланія Мефодіївна (БоярченкоМеланияМефодьевна)
30 Брябан Іван Дмитрович (Брябан Иван Дмитриевич)
31 Брехтель Вільгельм Вільгельмович (Брехтель Вильгельм Вильгельмович)
32 Бродський Михайло Львович (Броский Михаил Львович)
33 Бубнов Іларіон Васильович (Бубнов Илларион Васильевич)
34 Булан Яків Петрович (Булан Яков Петрович)
35 Вайс Шльома Ушарович (Вайс Шлема Ушарович)
36 Василенко Антон Софронович (Василенко Антон Софронович)
37 Васильєва Марія Дмитрівна (Васильева Мария Дмитриевна)
38 Васильков Петро Семенович (Васильков Петр Семенович)
39 Васіна Поліна Степанівна (Васина Полина Степановна)
40 Венгловський Вацлав К. (Венгловский Вацлав К.)
41 Вертінський Володимир Олександрович (Вертинский Владимир Александрович)
42 Варфоломєєв Максим Лаврентійович (Варфоломеев Максим Лаврентьевич)
42а Вишневський Абрам Якович (Вишневский Абрам Яковлевич)
43 Владимиров Леонід Володимирович (Владимиров Леонид Владимирович)
44 Войновська Тетяна Миколаївна (Войновская Татьяна Николаевна)
45 Волков Григорій Іванович (Волков ГригорийИванович)
46 Воробйов Яків Васильович (ВоробьевЯковВасильевич )
47 Воронова Євгенія Петрівна (Воронова ЕвгенияПетровна)
48 ВулихІцко М. (ВулихИцко М.)
49 Виглергауз Манус Саумович (Выглергауз Манус Саумович)
50 Гавриков Яків Семенович (Гавриков Яков Семенович)
51 Гагенмейстер Георгій Миколайович (Гагенмейстер Георгий Николаевич)
52 Голиненко Архип Максимович (Голиненко Архип Максимович)
53 Галкін Микола Михайлович (Галкин Николай Михайлович)
54 Галко Петро Іванович (Галко Петр Иванович)
55 Галуза Сергій Петрович (Галуза Сергей Петрович)
56 Гейтус Йосиф Адамович (Гейтус Иосиф Адамович)
57 Гессен Клара (Гессен Клара)
58 Гетманов Іван Андріанович (Гетманов Иван Андрианович)
59 Гимпіановський Йосиф Нухимович (Гимпиановский Иосиф Нухимович)
60 Главатенко Костянтин Миколайович (Главатенко Константин Николаевич)
61 Гладковський Іван Андрійович (Гладковский Иван Андреевич)
62 Глєбов Олексій Тихонович (Глебов Алексей Тихонович)
63 Гнєзділов Ілля Олексійович (Гнездилов Илья Алексеевич)
64 Колубенко Єгор Аникійович (Колубенко ЕгорАникиевич)
65 Гольдштейн [Гольдшмід] Арон Айзикович (Гольдштейн [Гольдшмид] Арон Айзикович)
66 Горобець Надія Петрівна (Горобец Надежда Петровна)
67 Голобородов Василь Терентійович (Голобородов Василий Терентьевич)
68 Гофман Яків Рaфаїлович (Гофман Яков Рафаилович)
69 Грошев Григорій Матвійович (Грошев Григорий Матвеевич)
70 Гудієв Сулейман Бен Алі-хан (Гудиев Сулейман Бен Али-хан)
71 Гудімов Григорій Семенович (Гудимов Григорий Семенович)
72 Гулькевич ЛеонідАрсентійович (Гудимов Леонид Арсентьевич)
73 Гурарій Михайло (Гурарий Михаил)
74 Данилов Семен Є. (Данилов Семен Е.)
75 Диковський Євгеній (Диковский Евгений)
76 Дмитраш Василь Васильович (ДмирашВасилийВасильевич)
77 Долган Сергій Григорович (ДолганСергейГригорьевич)
78 Дудкін Григорій Єрмолович (Дудкин Григорий Ермолович)
79 Дудников Микола (Дудников Николай)
80 Дурмашкін Шевель Гульєвич (Дурмашкин Шевель Гульевич)
81 Духаревич Василь Миколайович (Духаревич Василий Николаевич)
82 Диленко Антон Микитович (Дыленко Антон Никитович)
83 Єдоменко Гордій Іванович (Едоменко Гордей Иванович)
84 Єсташус Іордан Феліксович (Есташус Иордан Феликсович)
85 Єфремова Парасковія Андріївна (Ефремова Парасковья Андреевна)
86 Покрап Марія (Покрап Мария)
87 Живодьоров Яків Якович (Живодеров Яков Яковлевич)
88 Жизик Стефан Власович (Жизик Стефан Власьевич)
89 Жуков Михайло Матвійович (Жуков Михаил Матвеевич)
90 Жуков Михайло Матвійович (Жуков Михаил Матвеевич)
91 Журов Сергій Кузьмич (Журов Сергей Кузьмич)
92 Журавльов Роман Петрович (Журавлев Роман Петрович)
93 Зажицький Людвіг Андрійович (Зажицкий Людвиг Андреевич)
94 Заїкін Олексій (Заикин Алексей)
95 Залкіна Парасковія Олексіївна (Залкина Прасковья Алексеевна)
96 Затлер Єлизавета (Затлер Елизавета)
97 Затлер Станіслав (Затлер Станислав)
98 Засухін Павло Миколайович (Засухин Павел Николаевич)
99 Заховаєв Василь Авилович (Заховаев Василий Авилович)
100 Зілін Олександр Олександрович (Зилин Алекандр Александрович)
101 Золотов Олександр Іванович (Золотов АлександрИванович)
102 Золотухін Володимир Сергійович (Золотухин Владимир Сергеевич)
103 Зомерфельд Генріх Едуардович (Зомерфельд Генрих Эдуардович)
104 Зубанов Кузьма Григорович (Зубанов Кузьма Григорьевич)
104а Зубанов Павло Григорович (Зубанов Павел Григорьевич)
105 Зюбан Кузьма Антонович (Зюбан Кузьма Антонович)
106 Іванов Яків Іванович (Иванов Яков Иванович)
107 Іпатенко Єфросинія Микитівна (Ипатенко Ефросиния Никитовна)
108 Ігнатюк Василь Миколайович (Игнатюк Василий Николаевич)
109 Ільїн Олександр Васильович (Ильин Александр Васильевич)
110 Ілюшенко Олександр Григорович (Илюшенко Александр Григорьевич)
111 Калягін Василь Павлович (Калягин Василий Павлович)
112 Камінська Олександра Володимирівна (Каминская Александра Владимировна)
113 Камінський Борис Ельконович (Каминский Борис Эльконович)
114 Камінський Семен Матвійович (Каминский Семен Матвеевич)
115 Карпушенко Пилип Михайлович (Карпушенко Филипп Михайлович)
116 Карнас Шимшан Хаїмович (Карнас Шимшан Хаимович)
117 Качапурідзе Сергій Елісбарович (Качапуридзе Сергей Элисбарович)
118 Каширін Сергій Володимирович (Каширин Сергей Владимирович)
119 Кінзерський Ігнат Вікентійович (Кинзерский Игнат Викентьевич)
120 Кімалов Ананій Шабанович (Кималов Ананий Шабанович)
121 Клейн Генріх Християнович (Клейн Генрих Кристианович)
122 Клімов Дмитро Дмитрович (Климов ДмитрийДмитриевич)
123 Ковальов Іван Іванович (Ковалев Иван Иванович)
124 Коваленко Іван Митрофанович (Коваленко Иван Митрофанович)
125 Коган Григорій (Коган Григорий)
126 Козаков Никифор Харитонович (Козаков Никифор Харитонович)
127 Козиков Сергій (КозиковСергей)
128 Козленко Абрам Шмулевич (Козленко Абрам Шмулевич)
129 Козостриг Іван Іванович (Козостриг Иван Иванович)
130 Копосевич Мария Марківна (Копосевич Мария Марковна)
131 Коняєв Ілля Семенович (Коняев Илья Семенович)
132 Корякін Костянтин Олександрович (Корякин Константин Александрович)
133 Костерко Степанида Петрівна (Костерко Степанида Петровна)
134 Костюков Василь Іванович (Костюков Василий Иванович)
135 Коф Леонід Григорович (Коф Леонид Григорьевич)
136 Кравченко Володимир Семенович (Кравченко Владимир Семенович)
137 Кравченко Михайло Семенович (Кравченко Михаил Семенович)
138 Кравченко Парасковія Семенівна (Кравченко Прасковья Семеновна)
139 Кравчук Спиридон Карпович (Кравчук Спиридон Карпович)
140 Кравцов Захарій Максимович (Кравцов Захарий Максимович)
141 Кравцов Іван Веремійович (Кравцов Иван Веремеевич)
142 Крамідо Сергій (Крамидо Сергей)
143 Крачун Григорій (Крачун Григорий)
144 Крикунова Ірина Петрівна (Крикунова Ирина Петровна)
145 Кричевський Бенціон (Кричевский Бенцион)
146 Крузе Петро Вікторович (Крузе Петр Викторович)
147 Кулєшов Дмитро Якович (Кулешов Дмитрий Яковлевич)
148 Купа Іван Спиридонович (Купа Иван Спиридонович)
149 Курс Савелій Анатолійович (Курс Савелий Анатольевич)
150 Куцевич Олексій Гаврилович (Куцевич Алексей Гаврилович)
151 Кущик [Кащукова] Єфимія Фомівна (Кущик [Кащукова] Ефимия Фоминична)
152 Лоєвський Борис Абрамович (Лоевский Борис Абрамович)
153 Лантух Данило Григорович (Лантух ДаниилГригорьевич)
154 Ларіонов Федір Єрофійович (Ларионов Федор Ерофеевич)
155 Ластовицький Іван (Ластовицкий Иван)
156 Лебединська Софія Борисівна (Лебединская София Борисовна)
157 Левчук Петро (Левчук Петр)
158 Левчук Текля (Левчук Фекла)
159 Ліберіс Валеріан Казимирович (ЛиберисВалериан Казимирович)
160 Лівшиц РуманХаїмович (Лившиц Руман Хаимович)
161 Литвиненко Микола Павлович (Литвиненко Николай Павлович)
162 Литвиненко Онілія (Литвиненко Онилия)
163 Литвиненко Павло Іванович (Литвиненко Павел Иванович)
164 Литвиненко Павло Іванович (Литвиненко Павел Иванович)
165 Литвинов Дмитро Васильович (Литвинов Дмитрий Васильевич)
166 Лолла Петро Михайлович (Лолла Петр Михайлович)
168 Ломзакін Володимир Миколайович (Ломзакин Владимир Николаевич)
169 Лохач Сергій (Лохач Сергей)
170 Лук’янов Микола Карпович (Лукьянов Николай Карпович)
171 Любовський Аврам Юхимович (Любовский Авраам Ефимович)
172 Любченко Григорій Кирилович (Любченко Григорий Кириллович)
173 Ляхович Михайло Осипович (Ляхович Михаил Осипович)
174 Мазур Олександр Варфоломійович (Мазур Александр Варфоломеевич)
175 Майгуров Петро Іванович (Майгуров Петр Иванович)
176 Мартин Олександр Т. (МартынАлександр Т.)
177 Матвєєв Микола (Матвеев Николай)
178 Матвєєв Микола Олександрович (Матвеев Николай Александрович)
179 Матіс Іоганн Іоганнович (Матис Иоганн Иоганнович)
180 Мацуляк Степан Семенович (Мацуляк Степан Семенович)
181 Мейн Петро Петрович (Мейн Петр Петрович)
182 Мерчак Антон Алойзевич (Мерчак Антон Алойзевич)
183 Мельников Андрій Мойсейович (Мельников Андрей Моисеевич )
184 Мирошниченко Олексій Олексійович (Мирошниченко Алексей Алексеевич)
185 Михайлов Олександр Семенович (Михайлов Александр Семенович)
186 Михайлов Василь Іванович (Михайлов Василий Иванович)
187 Моісеєнко Іван Григорович)
(Моисеенко Иван Григорьевич)
188 Морозенко Марк (Морозенко Марк)
189 Морозенко Петро (Морозенко Петр)
190 Морозов Петро Дмитрович (Морозов Петр Дмитриевич)
191 Моторний Федір (Моторный Федор)
192 Мухін Яків (Мухин Яков)
193 Назаренко Макар Микитович (Назаренко Макарий Никитович)
194 Наместников Олексій Васильович (Наместников Алексей Васильевич)
195 Наумов Тимофій Васильович (Наумов Тимофей Васильевич)
196 Нізоленко Климентій Семенович (Низоленко Климентий Семенович)
197 Нікітенко Павло Михайлович (Никитенко Павел Михайлович)
198 Ніхамкін Ефроїм Давидович (Нихамкин Эфроим Давыдович)
199 Носкова Мотрона Андріївна (Носкова Матрена Андреевна)
200 Овчаренко Василь (Овчаренко Василий)
201 Оксенгендлер Мойсей Хаїмович (Оксенгендлер Моисей Хаимович)
202 Осипов Євгеній Євгенійович (Осипов Евгений Евгеньевич)
203 Ослов Йосиф Павлович (Ослов Иосиф Павлович)
204 Ошеров Ілля Ошерович (Ошеров Ілья Ошерович)
205 Панасюк Михайло (Панасюк Михаил)
206 Пасхальникова Марія Степанівна (Пасхальникова Мария Степановна)
207 Перепилиця Федір Григорович (Перепелица Федор Григорьевич)
208 Перепилиця Терентій Григорович (Перепелиця Терентий Григорьевич)
209 Петренко Ганна Семенівна (Петренко Анна Семеновна)
210 Петров Петро Миронович (Петров Петр Миронович)
211 Петросянц Єнох (Петросянц Енох)
212 Пікапов Олександр Євсейович (Пикапов Александр Евсеевич)
213 Пилипчук Кирило Петрович (Пилипчук Кирилл Петрович)
214 Пінт Юхим Ісакович (Пинт Ефим Исакович)
215 Піскун Василь Якович (Пискун Василий Яковлевич)
216 Піюренко Дмитро Федорович (Пиюренко Дмитрий Федорович)
217 Платович Арон Миронович (Платович Арон Миронович)
218 Подоян Леонід Володимирович (Подоян Ленид Владимирович)
219 Покрап Марія Єгорівна (Покрап Мария Егоровна)
220 Полиньов Лука Лукич (Полинев Лука Лукич)
221 Полушкін Йосиф (Полушкин Иосиф)
222 ПолушкінаРоняГершківна (Полушкина Роня Гершковна)
223 Полушкін Лейб Шмулевич (Полушкин Лейб Шмулевич)
224 Попова Парасковія Устимівна (Попова Прасковья Устимовна)
225 Попович Микола Костянтинович (Попович Николай Константинович)
226 Порошин Олександр (Порошин Александр)
227 Прендель [Брендель] Емілія Петрівна (Прендель [Брендель] Эмилия Петровна)
228 Прицкау Олександра Михайлівна (Прицкау Александра Михайловна)
229 Прудкий Кузьма Дементійович (Прудкий Кузьма Дементьевич)
230 Прядка Олексій Григорович (Прядка Алексей Григорьевич)
231 ПузнерАрон (ПузнерАрон)
232 Рабинович Леонід Абрамович (Рабинович Леонид Абрамович)
233 Резников Лейб Борисович (Резников Лейб Борисович)
234 Резников Мовша Єселевич (Резников Мовша Еселевич)
235 Ржандковський Степан (Ржандковский Степан)
236 Рживицький Микола Васильович (Рживицкий Николай Васильевич)
237 Ровінський Микола Іоганнович (Ровинский Николай Иоганнович)
238 Родін Федір Васильович (Родин Федор Васильевич)
239 Розанов Микола (Розанов Николай)
240 Розенберг Абрам (Розенберг Абрам)
241 Розенбойм Берш Л. (Розенбойм Берш Л.)
242 Ротгофер Рудольф Андріясович (Ротгофер Рудольф Андриясович)
243 Самборський Михайло Семенович (Самборский Михаил Семенович)
244 Свілих Володимир (Свилих Владимир)
245 Семак Іван Григорович (Семак Иван Григорьевич)
246 Семенко Іван Семенович (Семенко Иван Семенович)
247 Семенов Олександр Мартинович (Семенов Александр Мартынович)
248 Семенова Євдокія Прокопівна (Семенова Евдокия Профьевна)
249 Синєпупов Мартин Матвійович (Синепупов Мартын Матвеевич)
250 Сироткін Микита Іванович (Сироткин Никита Иванович)
251 Склярський Мойсей Ізраїлевич (Склярский Моисей Израилевич)
252 Скорописов Олександр Сергійович (Скорописов Александр Сергеевич)
253 Скорописов Сергій Юхимович (Скорописов Сергей Ефимович)
254 Скупський Григорій Прокопович (Скупский Григорий Прокофьевич)
255 Снєгарьов Гаврило Микитович (Снегарев Гавриил Никитович)
256 Соболєв Дмитро Тимофійович (Соболев Дмитрий Тимофеевич)
257 Сойфер Борух Абрамович (Сойфер Борух Абрамович)
258 Сойфер Фабіан Абрамович (Сойфер Фабиан Абрамович)
259 Соколовський Олександр Феліксович (Соколовский Александр Феликсович)
260 Соколовський Самуїл Стихович (Соколовский Самуил Стихович)
261 Солодкий Феофан Парфентійович (Солодкий Феофан Парфентьевич)
262 Співаковський Ілля Ісакович (Спиваковский Илья Исакович)
263 Стукалович Василь Петрович (Стукалович Василий Петрович)
264 Стамат Афанасій Петрович (Стамат Афанасий Петрович)
265 Стахорський Михайло Дмитрович (Стахорский Михаил Дмитриевич)
266 Супрун Прокопій Григорович (Супрун ПрокофийГригорьевич)
267 Супрунов Костянтин Євлампійович (Супрунов Константин Евлампиевич)
268 СусьКіндрат Кирилович (Сусь Кондратий Кириллович)
268а Сухенко Микола Аристович (Сузенко Николай Аристович)
269 Сушарін Сергій Романович (Сушарин Сергей Романович)
270 Тодореєв Олександр Семенович (Тодореев Александр Семенович)
271 Татарін Геннадій Родіонович (Татарин ГеннадийРодионович)
272 Теличкін Іван Пилипович (Теличкин Иван Филиппович)
273 Темкін Хацкель (Темкин Хацкель)
274 Терентьєв Михайло Максимович (Терентьев Михаил Максимович)
275 Типерадзе Лука Дмитрович (Типерадзе Лука Дмитриевич)
276 Титораго Марія Еммануїлівна (Титораго Мария Эмануиловна)
277 Тихомиров Полікарп Васильович (Тихомиров Поликарп Васильевич)
278 Ткаченко Олександр Пилипович (Ткаченко Александр Филиппович)
279 Топчий Федір Олександрович (Топчий Федор Александрович)
280 Третьяков Олександр Омелянович (Третяков Александр Емельянович)
281 Трофімов Ігнат Миколайович (Трофимов Игнат Николаевич)
282 Удодовський Наум Юхимович (Удодовский Наум Ефимович)
283 Український Самуїл Фроїмович (Украинский Самуил Фроимович)
284 Уманський Герш Абрамович (Уманский Герш Абрамович)
285 Уманський Захарій Тувивич (Уманский Захарий Тувивич)
286 Ухарський Микола Леонтійович (Ухарский Николай Леонтьевич)
287 Ушаков Микола Олександрович (Ушаков Николай Александрович)
288 Федорова Наталія Семенівна (Федорова НаталияСеменовна)
289 Філевський Іван Іовович (Филевский Иван Иовович)
290 Філімонов Павло Прокопович (Филимонов Павел Прокофьевич)
291 Філіппенко Василина Андріївна (Филиппенко Василиса Андреевна)
292 Флек Вільгельм (Флек Вильгельм)
293 Хайдер Еміль (Хайдер Эмиль)
294 Хаников Василь Михайлович (Хаников Василий Михайлович)
295 Халапай Мендель Шльомович (Халапай Мендель Шлемович)
296 Хайфец Гелей Беркович (Хайфец Гелей Беркович)
297 Хмара Володимир Михайлович (Хмара Владимир Михайлович)
298 Хохлов Сергій Васильович (Хохлов Сергей Васильевич)
299 Хусит Мойсей Мордкович (Хусит Моисей Мордкович)
300 Царьов Олексій Дмитрович (Царев Алексей Дмитриевич)
301 Цупрій Олександр Микитович (Цуприй Александр Никитович)
302 Цимбал Максим Герасимович (Цымбал Максим Герасимович)
303 Чередниченко Кіндрат Григорович (Чередниченко Кондрат Григорович)
304 Черник Григорій (Черник Григорий)
305 Чорний Костянтин Степанович (Чорный Константин Степанович)
306 Чауч Іван (Чауч Иван)
307 Чуйко Олексій Герасимович (Чуйко Алексей Герасимович)
308 Чумаченко Тимофій Ігнатович (Чумаченко Тимофей Игнатьевич)
309 Чуфаров Іван Олексійович (Чуфаров Иван Алексеевич)
310 Шелкова Олена Максимівна (Шелкова Елена Максимова)
311 Шапіро Давид Мойшович (Шапиро Давид Мойшевич)
312 Шардт Іван (Шардт Иван)
313 Шашкін Григорій Миколайович (Шашкин Григорий Николаевич)
314 Шашкін Григорій Миколайович (Шашкін Григорий Николаевич)
315 Швець [Венгеровський] Семен Михайлович (Швец [Венгеровский] Семен Михайлович)
316 Шер Коппель Гершович (ШерКоппель Гершевич)
317 Шевченко Олександр Іванович (Шевченко Александр Иванович)
318 Шешенко Іван Борисович (Шешенко Иван Борисович)
319 Шкафарь Євдокія Іванівна (Шкафарь Евдокия Ивановна)
320 Шкиль Данило Ілліч (Шкиль Даниил Ильич)
321 Шмаков Олександр Дмитрович (Шмаков Александр Дмитриевич)
322 Шпаковський Борис Федорович (Шпаковский Борис Федорович)
323 Штарик Іван Якубович (Штарик Иван Якубович)
324 Штейнберг Рувін Ізраїлевич (Штейнберг Рувин Израилевич)
325 Шулькін Абрам Зельманович (Шулькин Абрам Зельманович)
326 Шуляк Іван Федорович (Шуляк Иван Федорович)
327 Щербаков Григорій Ісаакович (Щербаков Григорий Исаакович)
328 Щербаков Максим Боніфатович Боніфатійович (Щербаков Максим Бонифатьевич)
329 Щибриков Меркурій Маркович (Щибриков Меркурий Маркович)
330 Юдін Григорій Іванович (Юдин Григорий Иванович)
331 Юревич Гуго Іванович (Юревич Гуго Иванович)
332 Яковенко Дмитро Васильович (Яковенко Дмитрий Васильевич)
333 Якушкін Григорій Петрович (Якушкин Григорий Петрович)
334 Яндо Юрій Іванович (Яндо Юрий Иванович)
335 Янкелевич Симон Давидович (Янкелевич Симон Давидович)
336 Яцино Костянтин Тимофійович (Яцыно Константин Тимофеевич)
Справи на осіб, які перебувають під слідством
1919 рік
337 Матвєєв-Кромський Михайло Пантелеймонович (Матвеев-Кромский Михаил Пантелеймонович)
337а Воронцова-Вельямінова Надія Костянтинівна (Воронцова-Вельяминова Надежда Константиновна)
338 Петров Володимир Павлович (Петров Владимир Павлович), Зуєв Іларіон Олексійович
(Зуев Иларион Алексеевич), Черноморець Михайло Павлович (Черноморец Михаил Павлович), Александров Борис Якович (Александров Борис Яковлевич), Давтянц Аветік Степанович (Давтянц Аветик Степанович)
339 Градов Василь Іванович (Градов Василий Иванович)
340 Вольфсон Гідалій Вульфович (Вольфсон Гидалий Вульфович)
341 Вострухін Тимофій Іванович (Вострухин Тимофей Иванович), Грязнов Андрій Іванович (Грязнов Андрей Иванович), Рембол Лейб Іцкович (Рембол Лейб Ицкович)
342 Фрумкін Рувім Осипович (Фрумкин Рувим Осипович), Гульман Шлем Лейбович (Гульман Шлем Лейбович), Вайнштейн Бер Бенсович (Вайнштейн Бер Бенсович), Фіталевич Мотель Ісаакович (Фиталевич Мотель Исаакович)
343 Водовоз Мойсей Фроїмович (Водовоз Моисей Фроимович), Синельников Яків Веніамінович (Синельников Яков Вениаминович), Євтулович Семен Васильович (Евтулович Семен Васильевич)
344 Бірюкова Василина Єгорівна (Бирюкова Василиса Егоровна), Новикова Уляна Ізотівна (Новикова Ульяна Изотовна)
345 Журов Микола Кузьмич
(Журов Николай Кузьмич), Поярков Микита Герасимович (Поярков Никита Герасимович), Шевцов Анастасій Олексійович (Шевцов АнастасийАлексеевич)
346 Чорна-Костенко Аграфена Іллівна (Черная-Костенко Аграфена Ильинична)
347 Штерн Ушер (Штерн Ушер), Крігер Берк (Кригер Берк), Концепольський Рувім (Концепольский Рувим), Соколовський Ісай (СоколовскийИсай)
348 Віленський Зус Меєрович (Виленский Зус Меерович), Пассатій Дмитро (Пассатий Дмитрий)
349 Жуганецький Абрам (Жуганецкий Абрам), Фомін Тимофій (Фомин Тимофей)
350 Мартинов Ісидор Іванович (Мартинов Исидор Иванович), Мельник Яків Григорович (Мельник Яков Григорьевич)
351 Росотинський Федот Сергійович (Росотинский Федот Сергеевич), Палівода Микола Петрович (Паливода Николай Петрович)
352 Саввич Іван Самуїлович
(Саввич Иван Самуилович), Лисенко Костянтин Маркович (Лысенко Константин Маркович)
353 Мухоєдов Семен Іванович (Мухоедов Семен Иванович), Іванов Андрій Іванович (Іванов Андрій Іванович), Сімонов Павло (Симонов Павел)
354 Казинський Роман Лаврентійович (Казинский Роман Лаврентьевич), Казинський Іван Лаврентійович (Казинский Иван Лаврентьевич)
355 Луговський Андрій Тимофійович (Луговской Андрей Тимофеевич)
356 Менделевич Зельман Шльомович (Менделевич Зельман Шлемович), Резников Мойсей Нахманович (Резников Моисей Нахманович), Давидов Йосиф Ісаакович (Давыдов Иосиф Исаакович)
357 Пугач Вольф (Пугач Вольф), Петров Микола (Петров Николай)
358 Ніколаєв Іван Олександрович (Николаев Иван Александрович), Пшеничний Семен Кузьмич (Пшеничный Семен Кузьмич)
359 Новохотний Федот Максимович (Новохотный Федот Максимович)
360 Мірошниченко Андрій (Мирошниченко Андрей), Токарчук Микола (Токарчук Николай)
361 Волошин Михайло Семенович (Волошин Михаил Семенович), Токтарьов Олексій Автономович (Токтарев Алексей Автономович), Кубатов Микола (Кубатов Николай)
362 Шмаков Дмитро Афанасійович (Шмаков Дмитрий Афанасьевич), Афанасьєв Веніамін Афанасійович (Афанасьев Вениамин Афанасьевич), Мирошниченко Стефан Ілліч (Мирошниченко Стефан Ильич)
363 Котельников Євгеній Євгенійович (Котельников Евгений Евгеньевич)
364 Гофман Яків [Янкель] Рафаїлович (Гофман Яков [Янкель] Рафаилович), Ловницький [Ловенчук] Іван (Ловницкий [Ловенчук] Иван)
365 Візнюк Олена (ВизнюкЕлена), Пузирицький Василь (Пузырицкий Василий), Ошелович Осип (Ошелович Осип), Зайцев Павло (Зайцев Павел), Трофальський Петро (Трофальский Петр)
366 Гайченко Федір Тихонович (Гайченко Федор Тихонович), Шевченко Іван Сидорович (Шевченко Иван Сидорович), Кожевников Карп Тимофійович (Кожевников Карп Тимофеевич)
367 Гальченко Сава Петрович (Гальченко Савва Петрович), Бондаренко Яким Іванович (Бондаренко АкимИванович), Васюченко Олександр Іванович (Васюченко Александр Иванович)
368 Галушкіна Анастасія Юхимівна (Галушкіна Анастасия Ефимовна), Карпенко Єфросинія Аверкіївна (Карпнеко Ефросиния Аверкиевна), Карпенко Федір Михайлович (Карпенко Федор Михайлович), Ларін Сергій Олександрович (Ларин Сергей Александрович)
369 Листування з караульним начальником комендантського управління про направлення в’язнів на роботи. Наряд на роботи за межами тюрми
* * *
370 Архівний опис за 1919 рік